engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สำนวนภาษาอังกฤษ


เห็นแล้ว 1,530 ครั้ง

    สำนวนภาษาอังกฤษนี้ ได้รวบรวมสำนวนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง และสำนวนที่ใช้ในการศึกษามีการแปลความหมายของคำในสำนวน โดยแยกเป็น แปลความหมายตามจริงของคำศัพท์ที่อยู่ในประโยค และแปลความหมายของสำนวนเจ้าของภาษาแบบเชิงอุปมา  ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจความหมายมากขึ้น เพื่อประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการสนทนา สื่อสารในภาษาอังกฤษ รวมถึงในการศึกษาอีกด้วยค่ะ


        การรู้จักความหมายในสำนวนภาษาอังกฤษจะทำให้เราสื่อสารกันได้เข้าใจ ซึ่งบางครั้งสิ่งที่พูดออกมา ก็ไม่ได้มีความหมายตรงตามคำศัพท์ที่อยู่ในประโยคนั้น เราจึงได้นำสำนวนมาตัวช่วยเสริมการพูด เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำที่อยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายของการสื่อสารได้อย่างกูกต้องอีกด้วยค่ะ