engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 

   ข้อตกลงและเงื่อนไข ฉบับนี้ใช้เพื่อบังคับในเรื่องของ การเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ engdict.com ของเรา โดยถือว่า

ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างแล้วๆซึ่งท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำ

ที่ผิดกฎหมายที่มีผลต่อเว็บไซต์ engdict.com โดยการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่ท่านได้ลงชื่อเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ engdict.com  หมายความว่าท่านได้ยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้งานถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัย โดยมิได้เกิดจากการทำงานของทางเว็บไซต์ engdict.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่

รับผิดชอบด้วยเหตุใดๆทั้งสิ้น

2.ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ engdict.com ต้องไม่อัพโหลด ข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.การใช้งานในเว็บไซต์ engdict.com ต้องไม่ใช้เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียง หรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์

4.การเผยแพร่ หรืออัพโหลดข้อมูลที่เป็นอันตราย ข้อมูลอันเป็นการหลอกลวง รวมถึงข้อมูลที่เป็นก่อให้ไวรัส  ที่นำมาสู่

ความเสียหายต่อเว็บไซต์ engdict.com

5.ในกรณีที่ท่านผู้ได้นำโฆษณามาลงกับเว็บไซต์ engdict.com ของเรา ถ้าในส่วนของเนื้อหาของท่านที่ได้นำมาลง

โฆษณา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ รูปภาพ  วีดีโอ หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ถ้าหากพบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม เว็บไซต์ engdict.com ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด

ขึ้นทั้งสิ้น