engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว


เกี่ยวกับข้อมูลของท่านผู้มาใช้บริการในเวบไซต์  engdict.com เมื่อท่านเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ ทางเราอาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. ทางเว็บไซต์ engdict.com อาจขอให้ท่านกรอก ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล และข้อมูลอื่น ในการเข้ามาลง 

        ทะเบียนเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อเป็นการสร้างบัญชี สำหรับการเสนอให้บริการตามที่ท่านร้องขอ

   2. ในกรณีที่มีการชำระเงิน ค่าบริการ ค่าสินค้า หรื่ออื่นๆ ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำรายการของท่าน

       ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการ

   3. ทางเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้มาใช้บริการไว้นาน เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพราะเหตุผลหรือ 

       วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเช่น จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ  หรือด้วยประการอื่น ทั้งนี้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

   4.เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้ที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ engdict.com นอกจากการให้บริการและตามที่กฎมาย 

      กำหนดไว้เท่านั้น ทางเราคำนึงถึงความเป็นส่วนของท่านผู้มาใช้งานอย่างสูงสุด