engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

จากที่เราได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษของมัธยมต้นกันมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้ได้้้้้้้้้้้้้้้้้้สรุปคำกริยา (verb) สำหรับชั้นมัธยมปลายกันบ้างค่ะ ประกอบด้วยคำกริยาประเภทเดียวกันคือ intransitive verb และ transitive verb หรือเรียกว่าคำกริยาที่มีทั้งกรรมและไม่มีกรรมมารองรับ ซึ่งคำกริยามีความสำคัญเรียกว่าเป็นส่วนประกอบขั้นแรกของประโยค คือมี ประธาน,กริยา,และ กรรม ตัวอย่างของอกรรมกริยา ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่มีใครไดรับผลกระทบจากกริยานั้นเช่น drop(ตก) interfere (รบกวน)slump(การทรุดตัวลง)เรามาเรียนรู้คำกริยาเพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c


absorb
(      )
ดูดซึม

abuse
(   )
ข่มเหง,หลอกลวง

accept
( อค    )
เห็นด้วย

acclaim
(   ลม )
โห่ร้อง

accompany
(        )
ประกอบกับ

accuse
(   )
กล่าวหา

acknowledge
(     ลล  )
ตอบรับ

adjust
(    )
ปรับตัว

administer
(           )
จัดการ

admit
( อด    )
รับเข้า

adopt
(    )
รับเลี้ยงเป็นลูก

advert
( อด    )
หันความสนใจ

alleviate
(    อท )
ทำให้บรรเทา

allocate
( อลล    )
จัดสรร

alloy
( อลล  )
เจือปน

analyze
( อน    )
วิเคราะห์

apologize
(   ลล   )
ขอโทษ

appreciate
(      อท )
ยกย่อง

approach
(   รช )
เข้าใกล้

arch
(  )
ทำให้โค้ง

assassinate
(         )
ลอบสังหาร

assess
(    )
ประเมิน

assist
(    )
ช่วยเหลือ

assort
(    )
แบ่งประเภท

assume
(    )
สันนิษฐาน

assure
(   ัว)
ทำให้เชื่อมั่น

astonish
(        )
ทำให้ประหลาดใจ

attempt
(    )
พยายาม

attribute
(        )
ถือว่าเป็นของ

behold
(    )
เห็น

believe
(    )
เชื่อถือ

bellow
(   )
แผดเสียง

belong
(    )
เป็นส่วนหนึ่งของ

beset
(     )
โจมตี

bet
(   )
พนัน

bid
(   )
ประมูลให้ราคา

bless
(  ลส )
อวยพร

blossom
(       )
ออกดอก

bluff
(   )
แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น

blur
(   )
ทำให้พร่ามัว

boost
(   )
ส่งเสริม

breathe
(   )
หายใจเข้าออก

brood
(   )
ครุ่นคิด

browse
(    )
แทะเล็ม

budge
(   )
ขยับเขยื้อน

burst
(    )
ระเบิด

bury
(   )
ฝัง

cackle
(      )
หัวเราะเสียงดังแหลม

capture
(     )
เข้าครอบครองที่ดิน

carp
(   )
บ่นถึงข้อผิดพลาด

cater
(    )
จัดหาให้

cement
(     )
ทำให้รวมกัน

cherish
(    )
รักและใส่ใจ

chuckle
(      )
หัวเราะเบาๆ

circulate
(    ลท )
หมุนเวียน

clarify
(  ลร   )
ทำให้เข้าใจง่าย

clatter
(  ลท   )
เกิดเสียงกระทบกัน

clone
(  ลน )
ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน

collapse
(   ลพ )
พังทลาย

collocate
(  ลล    )
จัดให้เหมาะ

command
(      )
สั่งการ

comment
(       )
แสดงความคิดเห็น

commit
(      )
มอบหมายให้

communicate
(     วน     )
ติดต่อสื่อสาร

compile
(      )
รวบรวม

comply
(      )
เชื่อฟัง

compute
(        )
คำนวณ

conceive
(       )
เข้าใจ

concentrate
(         รท )
เพ่งความสนใจ

conduct
(      )
จัดการ

congest
(       )
ทำให้แออัด

congratulate
(      รช    ลท )
แสดงความยินดี

console
(      )
ปลอบโยน

consolidate
(      ลล    )
รวมเข้าด้วยกัน

consult
(     )
ปรึกษา

contaminate
(            )
เจือปน

contend
(       )
โต้เถียง

contort
(       )
ทำให้บิดเบี้ยว

contravene
(       )
โต้แย้ง

convert
(      )
เปลี่ยนแปลง

convey
(     )
ขนส่ง

convince
(     )
โน้มน้าว,ชักจูง

cope
(   )
รับมือได้

correspond
(        )
เหมือนกัน

creep
(   )
การคลาน

cruise
(   )
เดินเรือ

crumble
(      )
แตกละเอียด

crunch
(   )
เคี้ยวเสียงดัง

cuddle
(      )
กอดด้วยความรักใคร่

ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-h


deceive
(     )
หลอกลวง

decline
(    )
ปฏิเสธ

dedicate
(        )
อุทิศ

deform
(     )
ทำให้พิกลพิการ

defy
(    )
ท้าทายอำนาจ

denote
(     )
แสดงถึง

depress
(    รซ )
ทำให้ลดลง

deprive
(    รฟ )
ปลดตำแหน่ง

depute
(      )
แต่งตั้งให้ทำการแทน

derive
(   รฟ )
ได้รับจาก

desert
(      )
ทอดทิ้ง

destroy
(      )
ทำลาย

determine
(      )
กำหนด

differentiate
(      รน    อท )
ทำให้เปลี่ยนแปลง

diminish
(        )
ทำให้ลดลง

disapprove
(       )
ไม่เห็นด้วย

disarm
(      )
ปลดอาวุธ

discard
(      )
ละทิ้ง

discipline
(       )
ลงโทษ

disfigure
(        )
ทำให้เสียโฉม

disguise
(     )
ปลอมตัว

disorient
(     ีย )
ทำให้สับสน

dispense
(      )
จ่ายยา

distinguish
(         )
จำแนกความแตกต่าง

distract
(     รค )
ทำให้ไขว้เขว

distress
(     รซ )
ทำให้เจ็บปวด

disturb
(       )
รบกวน

dodder
(     )
เดินโซเซ

drill
(  )
เจาะ

drop
(   )
ตก,หล่น

dwindle
(      )
หดตัว

embark
(     )
ลงเรือ

embed
(     )
ฝังลงไป

embrace
(    รซ )
โอบกอด

emit
(    )
ปล่อยออกมา

empower
(       )
ให้อำนาจ

encase
(     )
หุ้มอย่างมิดชิด

endear
( อน    ีย)
ทำให้เป็นที่รักใคร่

endeavor
(       )
พยายาม(คำทางการ)

endorse
(     )
เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน

endow
(     )
บริจาค

endure
(      )
อดทน

enforce
(     )
ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม

enquire
(      )
สืบสวน

ensure
( อน   ัว)
ทำให้แน่ใจ

enthrall
(    )
ทำให้หลงใหล

equate
(   วท )
ทำให้เท่ากัน

estimate
( อซ      )
ประมาณ

evaluate
(  วลล  อท )
ประเมินผล

evolve
(  ลฟ )
ค่อยๆปรากฏขึ้น

examine
(        )
พิจารณา

exceed
(     )
เกินกว่า

exclude
(      )
แยกออกไป

exhale
( อค    )
หายใจออก

expel
(     )
ไล่ออกจากการเป็นสมาชิก

exploit
( อค     )
เอาเปรียบ

expose
(     )
เปิดเผย

extend
(     )
ขยายออก

extract
(     รค )
สกัดออกมา

exude
(      )
ไหลซึมออก

facilitate
(    ลล    )
ทำให้สะดวกขึ้น

fire
(    )
จุดไฟ

flatter
(  ลท   )
ยกยอ

flee
(  )
หลบหนี

fling
(   )
ขว้าง

flock
(   )
รวมกลุ่ม

force
(   )
บังคับ

forestall
(     )
ป้องกัน

forgive
(     )
ยกโทษให้

fortify
(      )
ให้กำลังใจ

free
(  )
ปลดปล่อย

frolic
(  ลล  )
เล่นสนุกสนาน

frustrate
(     รท )
ทำให้ท้อแท้

fulfill
(  ลฟ  )
สมหวัง

gamble
(      )
เสี่ยงโชค

gambol
(      )
กระโดดโลดเต้น

gaze
(   )
จ้องมอง

generalize
(       )
กล่าวสรุป

glance
(  ลน )
ชำเลือง

glimpse
(    )
ชำเลืองมอง

grant
(  รน )
อนุญาต

grasp
(   )
จับ

graze
(  รซ )
กินหญ้า

grin
(   )
ยิ้มกว้าง

grind
(  รน )
บดละเอียด

gulp
(  )
เขมือบ

hail
(  )
ร้องทักทาย

hammer
(     )
ตอก,ทุบ

hamper
(     )
ทำให้หยุดชะงัก

harass
(    )
รบกวน

hesitate
(        )
ลังเลใจ

hinge
(   )
ติดบานพับ

hitch
(   )
ผูก(ไว้ชั่วคราว)

hoax
(   )
หลอกลวง

horrify
(     )
ทำให้หวาดกลัว

hull
(  )
ปอกเปลือก

humiliate
(    ลล  อท )
ขายหน้าขายตา

ชุดที่ 3 ตัวอักษร i-r


immerse
(     )
จุ่ม

imperil
(      )
ทำให้เป็นอันตราย

impose
(     )
กำหนด

impoverish
(        )
ทำให้ยากจน

industrialize
(           )
ทำให้เป็นอุตสาหกรรม

infiltrate
(      รท )
แทรกซึม

inhabit
(        )
อาศัยอยู่ใน

inhale
(    )
หายใจเข้า

injure
(    )
ทำร้าย

inset
(     )
ใส่

inspire
(       )
ดลใจ

install
(     )
ติดตั้ง

insure
(    ัว)
ประกันภัย

intensify
(         )
ทำให้รุนแรงขึ้น

interact
(    รค )
มีปฏิกิริยาต่อกัน

interfere
(      ีย)
รบกวน

intrigue
(     )
วางอุบาย

inundate
(        )
ท่วม

isolate
( อซ   ลท )
แยกตัวออก

jostle
(      )
กระแทก,ผลัก,เบียด

launch
(  )
ปล่อยเรือลงน้ำ

lay
( )
วางลง,ปู,พาด

leak
(  )
การรั่วไหล(น้ำ,กระแสไฟฟ้า,…)

leap
(  )
กระโดด

lend
( ลน )
ให้ยืม

liberalize
(       )
ทำให้เสรี

link
(  )
เชื่อมต่อ

liquefy
(      )
ทำให้เป็นของเหลว

man
(   )
เข้าประจำที่

memorize
(      )
ท่องจำ

minimize
(       )
ทำให้เล็กลงที่สุด

mismatch
(      )
จับคู่ผิด

moor
(  )
จอดเรือ

motivate
(     วท )
กระตุ้น

multiply
(  ลท    )
เพิ่มจำนวน

neglect
(    ลค )
ไม่สนใจ

negotiate
(       อท )
เจรจาต่อรอง

notify
(      )
แจ้งความ

nourish
(   )
เลี้ยงดู

oblige
(   )
ทำบุญคุณให้

obstruct
(       )
ขวางทาง

obtain
(    )
ได้รับ

omit
(    )
ละเว้น

oppress
(   รซ )
กดขี่

orbit
(   )
โคจร

originate
(        )
เกิดขึ้น

outnumber
(        )
มีจำนวนมากกว่า

outweigh
(   )
มีความสำคัญมากเกินไป

overcharge
(       )
คิดเงินแพงเกินไป

overcook
(       )
ทำอาหารสุกมากเกินไป

overeat
(      )
รับประทานมากเกินไป

overestimate
(     รส      )
ประเมินมากเกินไป

overflow
(      )
ไหลล้น

overpower
(         )
เอาชนะ(ด้วยพละกำลัง)

oversee
(      )
ตรวจตรา

overshadow
(         )
บดบัง

peck
(   )
จิก,แทะ,เล็ม

persecute
(       )
ประหาร

pirate
(     )
ปล้นสะดม

plead
(   )
สารภาพ

plug
(   )
เสียบ,อุดรู