• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากที่เราได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษของมัธยมต้นกันมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้ได้้้้้้้้้้้้้้้้้้สรุปคำกริยา (verb) สำหรับชั้นมัธยมปลายกันบ้างค่ะ ประกอบด้วยคำกริยาประเภทเดียวกันคือ intransitive verb และ transitive verb หรือเรียกว่าคำกริยาที่มีทั้งกรรมและไม่มีกรรมมารองรับ ซึ่งคำกริยามีความสำคัญเรียกว่าเป็นส่วนประกอบขั้นแรกของประโยค คือมี ประธาน,กริยา,และ กรรม ตัวอย่างของอกรรมกริยา ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่มีใครไดรับผลกระทบจากกริยานั้นเช่น drop(ตก) interfere (รบกวน)slump(การทรุดตัวลง)เรามาเรียนรู้คำกริยาเพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c(เอิบซอบ)
ดูดซึม

(อะบยูซ)
ข่มเหง,หลอกลวง

(เอิคเซพท์)
เห็นด้วย

(อะเคลม)
โห่ร้อง

(อะคัมพะนี)
ประกอบกับ

(อะคยูซ)
กล่าวหา

(เอิคนอลลิจ)
ตอบรับ

(อะจัซท์)
ปรับตัว

(เอิดมินนิสเตอะ)
จัดการ

admit
(เอิดมิท)
รับเข้า

adopt
(อะดอพท์)
รับเลี้ยงเป็นลูก

(แอดเวิท)
หันความสนใจ

(อะลีวิเอท)
ทำให้บรรเทา

(แอลละเคท)
จัดสรร

alloy
(แอลลอย)
เจือปน

(แอนนะไลซ์)
วิเคราะห์

(อะพอลละไจซ์)
ขอโทษ

(อะพรีชีเอท)
ยกย่อง

(อะโพรช)
เข้าใกล้

arch
(อาช)
ทำให้โค้ง

(อะแซซซิเนท)
ลอบสังหาร

(อะเซซ)
ประเมิน

(อะซิซท์)
ช่วยเหลือ

(อะซอท)
แบ่งประเภท

(อะซูม)
สันนิษฐาน

(อะชัว)
ทำให้เชื่อมั่น

(อะสตอนนิช)
ทำให้ประหลาดใจ

(อะเทมพท์)
พยายาม

(อะทริบบยูท)
ถือว่าเป็นของ

(บิโฮลด์)
เห็น

(บิลีฟว)
เชื่อถือ

(เบลโล)
แผดเสียง

(บิลอง)
เป็นส่วนหนึ่งของ

beset
(บิเซท)
โจมตี

bet
(เบท)
พนัน

bid
(บิด)
ประมูลให้ราคา

bless
(เบลซ)
อวยพร

(บลอซเซิม)
ออกดอก

bluff
(บลัฟ)
แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น

blur
(เบลอ)
ทำให้พร่ามัว

boost
(บูซท์)
ส่งเสริม

(บรีธ)
หายใจเข้าออก

brood
(บรูด)
ครุ่นคิด

(เบราซท์)
แทะเล็ม

budge
(บัจ)
เคลื่อน

burst
(เบิซท์)
ระเบิด

bury
(เบรี)
ฝัง

(แคคเดิล)
หัวเราะเสียงดังแหลม

(แคพเชอะ)
เข้าครอบครองที่ดิน

carp
(คาพ)
บ่นถึงข้อผิดพลาด

cater
(เคเทอะ)
จัดหาให้

(ซิเมนท์)
ทำให้รวมกัน

(เชริช)
รักและใส่ใจ

(ชัคเคิล)
หัวเราะเบาๆ

(เซอคิวเลท)
หมุนเวียน

(แคลระไฟ)
ทำให้เข้าใจง่าย

(แคลทเทอะ)
เกิดเสียงกระทบกัน

clone
(โคลน)
ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน

(คะแลพซ์)
พังทลาย

(คอลละเคท)
จัดให้เหมาะ

(คะมานด์)
สั่งการ

(คอมเมินท์)
แสดงความคิดเห็น

(คะมิท)
มอบหมายให้

(คอมมิวนิเคท)
ติดต่อสื่อสาร

(เคิมไพล์)
รวบรวม

(เคิมไพล)
เชื่อฟัง

(เคิมพยูท)
คำนวณ

(เคินซีฟว)
เข้าใจ

(คอนเซินเทรท)
เพ่งความสนใจ

(คอนดัคท์)
จัดการ

(เคินเจซท์)
ทำให้แออัด

(เคินแกรชชูเลท)
แสดงความยินดี

(เคินโซล)
ปลอบโยน

(เคินซอลลิเดท)
รวมเข้าด้วยกัน

(เคินซัลท์)
ปรึกษา

(เคินแทมมิเนท)
เจือปน

(เคินเทนด์)
โต้เถียง

(เคินทอท)
ทำให้บิดเบี้ยว

(คอนทระวีน)
โต้แย้ง

(เคินเวิท)
เปลี่ยนแปลง

(เคินเว)
ขนส่ง

(เคินวินซ์)
โน้มน้าว,ชักจูง

cope
(โคพ)
รับมือได้

(คอเริสปอนด์)
เหมือนกัน

creep
(ครีพ)
การคลาน

(ครูซ)
เดินเรือ

(ครัมเบิล)
แตกละเอียด

(ครันช์)
เคี้ยวเสียงดัง

(คัดเดิล)
กอดด้วยความรักใคร่

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-h(ดิซีฟว)
หลอกลวง

(ดิไคลน์)
ปฏิเสธ

(เดดดิเคท)
อุทิศ

(ดิฟอม)
ทำให้พิกลพิการ

(ดิไฟ)
ท้าทายอำนาจ

(ดิโนท)
แสดงถึง

(ดิเพรซ)
ทำให้ลดลง

(ดิไพรฟว)
ปลดตำแหน่ง

(ดิพยูท)
แต่งตั้งให้ทำการแทน

(ดิไรฟว)
ได้รับจาก

(ดิเซิท)
ทอดทิ้ง

(ดิสตรอย)
ทำลาย

(ดิเทอมิน)
กำหนด

(ดิฟเฟอะเรนชีเอท)
ทำให้เปลี่ยนแปลง

(ดิมินนิช)
ทำให้ลดลง

(ดิซอะพรูฟว)
ไม่เห็นด้วย

(ดิซอาม)
ปลดอาวุธ

(ดิซคาด)
ละทิ้ง

(ดิซอะพลิน)
ลงโทษ

(ดิซฟิกเกอะ)
ทำให้เสียโฉม

(ดิซไกซ์)
ปลอมตัว

(ดิซออเรียนท์)
ทำให้สับสน

(ดิสเปนซ์)
จ่ายยา

(ดิสติงกวิช)
จำแนกความแตกต่าง

(ดิสแตรคท์)
ทำให้ไขว้เขว

(ดิสเตรซ)
ทำให้เจ็บปวด

(ดิสเติบ)
รบกวน

(ดอดเดอะ)
เดินโซเซ

drill
(ดริล)
เจาะ

drop
(ดรอพ)
ตก,หล่น

(ดวินเดิล)
หดตัว

(อิมบาค)
ลงเรือ

embed
(อิมเบด)
ฝังลงไป

(อิมเบรซ)
โอบกอด

emit
(อิมิท)
ปล่อยออกมา

(อิมเพาเออะ)
ให้อำนาจ

(อินเคซ)
หุ้มอย่างมิดชิด

(เอนเดีย)
ทำให้เป็นที่รักใคร่

(อินเดฟเวอะ)
พยายาม(คำทางการ)

(อินดอซ)
เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน

endow
(อินเดา)
บริจาค

(อินดิวเออะ)
อดทน

(อินฟอซ)
ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม

(อินไควเออะ)
สืบสวน

(อินชัว)
ทำให้แน่ใจ

(อินธรอล)
ทำให้หลงใหล

(อิเควท)
ทำให้เท่ากัน

(เอสติเมิท)
ประมาณ

(อิแวลลิวเอท)
ประเมินผล

(อิวอลฟว)
ค่อยๆปรากฏขึ้น

(อิกแซมมิน)
พิจารณา

(อิคซีด)
เกินกว่า

(อิคซกลูด)
แยกออกไป

(เอคซเฮล)
หายใจออก

expel
(อิคซเปล)
ไล่ออกจากการเป็นสมาชิก

(เอคซปลอยท์)
เอาเปรียบ

(อิคซโปซ)
เปิดเผย

(อิคซเตนด์)
ขยายออก

(อิคซแตรคท์)
สกัดออกมา

exude
(อิกซยูด)
ไหลซึมออก

(ฟะซิลลิเทท)
ทำให้สะดวกขึ้น

fire
(ไฟเออะ)
จุดไฟ

(แฟลทเทอะ)
ยกยอ

flee
(ฟลี)
หลบหนี

fling
(ฟลิง)
ขว้าง

flock
(ฟลอค)
รวมกลุ่ม

force
(ฟอซ)
บังคับ

(ฟอสตอล)
ป้องกัน

(ฟะกิฟว)
ยกโทษให้

(ฟอทิไฟ)
ให้กำลังใจ

free
(ฟรี)
ปลดปล่อย

(ฟรอลลิค)
เล่นสนุกสนาน

(ฟรัสเตรท)
ทำให้ท้อแท้

(ฟุลฟิล)
สมหวัง

(แกมเบิล)
เสี่ยงโชค

(แกมเบิล)
กระโดดโลดเต้น

gaze
(เกซ)
จ้องมอง

(เจนนะระไรซ์)
กล่าวสรุป

(แกลนซ์)
ชำเลือง

(กลิมพซ์)
ชำเลืองมอง

grant
(แกรนท์)
อนุญาต

grasp
(กราซพ์)
จับ

graze
(เกรซ)
กินหญ้า

grin
(กริน)
ยิ้มกว้าง

grind
(ไกรนด์)
บด

gulp
(กัลพ์)
เขมือบ

hail
(เฮล)
ร้องทักทาย

(แฮมเมอะ)
ตอก,ทุบ

(แฮมเพอะ)
ทำให้หยุดชะงัก

(แฮเริส)
รบกวน

(เฮซซิเทท)
ลังเลใจ

hinge
(ฮินจ์)
ติดบานพับ

hitch
(ฮิช)
ผูก(ไว้ชั่วคราว)

hoax
(โฮคซ์)
หลอกลวง

(ฮอริไฟ)
ทำให้หวาดกลัว

hull
(ฮัล)
ปอกเปลือก

(ฮูมิลลีเอท)
ขายหน้าขายตา

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร i-r(อิเมิซ)
จุ่ม

(อิมเพเริล)
ทำให้เป็นอันตราย

(อิมโพซ)
กำหนด

(อิมพอฟวะริช)
ทำให้ยากจน

(อินดัสตรีเอินไลซ์)
ทำให้เป็นอุตสาหกรรม

(อินฟิลเทรท)
แทรกซึม

(อินแฮบบิท)
อาศัยอยู่ใน

(อินเฮล)
หายใจเข้า

(อินเจอะ)
ทำร้าย

inset
(อินเซท)
ใส่

(อินสไปเออะ)
ดลใจ

(อินสตอล)
ติดตั้ง

(อินชัว)
ประกันภัย

(อินเทนซิไฟ)
ทำให้รุนแรงขึ้น

(อินเแรคท์)
มีปฏิกิริยาต่อกัน

(อินทะฟิเออะ)
รบกวน

(อินทรีก)
วางอุบาย

(อินอันเดท)
ท่วม

(ไอซะเลท)
แยกตัวออก

(จอสเซิล)
กระแทก,ผลัก,เบียด

(ลอนช์)
ปล่อยเรือลงน้ำ

lay
(เล)
วางลง,ปู,พาด

leak
(ลีค)
การรั่วไหล(น้ำ,กระแสไฟฟ้า,…)

leap
(ลีพ)
กระโดด

lend
(เลนด์)
ให้ยืม

(ลิบเบรอะไลซ์)
ทำให้เสรี

link
(ลิงค์)
เชื่อมต่อ

(ลิคควิไฟ)
ทำให้เป็นของเหลว

man
(แมน)
เข้าประจำที่

(เมมมะไรซ์)
ท่องจำ

(มินนิไมซ์)
ทำให้เล็กลงที่สุด

(มิซแมช)
จับคู่ผิด

moor
(มัว)
จอดเรือ

(โมทิเวท)
กระตุ้น

(มัลทิไพล)
เพิ่มจำนวน

(นิเกลคท์)
ไม่สนใจ

(นิโกชีเอท)
เจรจาต่อรอง

(โนทิไฟ)
แจ้งความ

(เนอริช)
เลี้ยงดู

(อะไบลจ์)
ทำบุญคุณให้

(เอิบสตรัคท์)
ขวางทาง

(เอิบเทน)
ได้รับ

omit
(อะมิท)
ละเว้น

(อะเพรซ)
กดขี่

orbit
(ออบิท)
โคจร

(อะริจจิเนท)
เกิดขึ้น

(เอาทนัมเบอะ)
มีจำนวนมากกว่า

(เอาท์เว)
มีความสำคัญมากเกินไป

(โอเวอะชาจ)
คิดเงินแพงเกินไป

(โอเวอะคุค)
ทำอาหารสุกมากเกินไป

(โอเวอะรีท)
รับประทานมากเกินไป

(โอเวอะเรสติเมท)
ประเมินมากเกินไป

(โอเวอะโฟล)
ไหลล้น

(โอเวอะเพาเออะ)
เอาชนะ(ด้วยพละกำลัง)

(โอเวอะซี)
ตรวจตรา

(โอเวอะแชดโด)
บดบัง

peck
(เพค)
จิก,แทะ,เล็ม

(เพอซิคยูท)
ประหาร

(ไพเริท)
ปล้นสะดม

plead
(พลีด)
สารภาพ

plug
(พลัก)
เสียบ,อุดรู

(พอพพยะละไรซ์)
ทำให้เป็นที่นิยม

(พรีเพ)
จ่ายล่วงหน้า

(พริสไกรบ์)
แนะนำ

(พรีวิว)
ดูมาก่อน

(พระคยูเออะ)
จัดหามา

(โพรเทซท์)
คัดค้าน

pump
(พัมพ์)
ปั๊มลมหรือของเหลว

(พันนิช)
ทำโทษ

(เพอเชิซ)
ซื้อ

quote
(โควท)
ยกคำพูดมา

rage
(เรจ)
แสดงความเดือดดาล

raise
(เรซ)
เลี้ยงดู

reap
(รีพ)
เก็บเกี่ยว

(รีอะเรนจ์)
จัดเตรียมใหม่

(รีอะชัว)
ทำให้มั่นใจใหม่

(ริไซท์)
ท่อง

(เรคเคิน)
คิดคำนวณ

(เรคเคิกไนซ์)
จำได้

(เรคคะเมนด์)
แนะนำ

(ริคัฟเวอะ)
เอากลับคืน

reek
(รีค)
ปล่อยควัน

(ริเฟลคท์)
สะท้อนกลับ

(รีฟันด์)
ให้ทุนใหม่

(ริกาด)
จ้องมอง,พิจารณา

(เรกกิวเลท)
ควบคุม(ทางวิศวกรรม)

(รีอะบิลลิเทท)
ฟื้นฟูสุขภาพ

(ริเจคท์)
ปฏิเสธ

(ริเลท)
ทำให้เกี่ยวข้องกัน

(เรลลิเกท)
ขับไล่

(รีลิฟว)
ผ่อนคลาย

(ริเมน)
เหลืออยู่,คงอยู่

remit
(ริมิท)
ยกโทษให้(คำโบราณ)

renew
(รินิว)
เริ่มใหม่

(ริไควเออะ)
ต้องการ

rerun
(รีรัน)
เริ่มใหม่

(รีทัช)
ตกแต่ง(ภาพวาดหรือภาพถ่าย)

(รียูไนท์)
รวมตัวกันใหม่

(ริไวฟว)
ฟื้นคืนสติ

(เรฟวะลูชะไนซ์)
ปฏิวัติ

rip
(ริพ)
ฉีก,ตัด,ผ่า

risk
(ริซค์)
เสี่ยงภัย

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 4 ตัวอักษร s-w(แซคริไฟซ์)
บวงสรวง

(สเกา)
ขัด

(ซีล)
ประทับตรา

(ชอเทิน)
ทำให้สั้นลง

(ซแลม)
ปิดดังปัง

(ซแลพ)
ตบ

(สลัมเบอะ)
งีบหลับ

(ซลัมพ์)
ทรุดตัวลง

(สมักเกิล)
ลักลอบนำเข้า

(ซัมเมอะซอลท์)
ตีลังกา

split
(สปลิท)
ผ่า,หั่น

spoil
(สปอยล์)
ทำให้เสียหาย

(สแตกเกอะ)
เซ

stare
(สเตเออะ)
จ้องมอง

steer
(สเตีย)
นำทาง,ถือพวงมาลัย

stoop
(สตูพ)
ก้มตัวลง

(สเตรน)
ทำให้ตึง,ยืด

(สเตรงเธิน)
ทำให้แข็งแรง

(สไตรด์)
เดินก้าวยาวๆ

strip
(สตริพ)
ถอดผ้า

(สโตรล)
เดินเล่น

(สตรักเกิล)
ดิ้นรน

(เซิบมิท)
ยอม

(ซับซิไดซ์)
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

(ซับสติทยูท)
เข้าแทนที่

(เซิคซีด)
ประสบความสำเร็จ

suck
(ซัค)
ดูด

(ซะไวฟว)
ดำรงอยู่

sway
(ซเว)
แกว่งไปมา

(ซิมพะไธซ์)
เห็นใจ

(แทคเคิล)
จัดการแก้ปัญหา

taint
(เทนท์)
ทำให้มีรอยเปื้อน

tease
(ทีซ)
หยอกล้อ

(เทลลิไวซ์)
ถ่ายทอดโทรทัศน์

(ไธรฟว)
เจริญเติบโตดี

(ธวอท)
ขัดขวาง

toil
(ทอยล์)
บ่วง,ตาข่าย

(ทอเชอะ)
ทรมานให้เจ็บปวด

trust
(ทรัซท์)
วางใจ

(อันโบลท์)
ถอดกลอน

(อันเดอะเทค)
สัญญา

(อันโลด)
ขนออก

(อัพเทิน)
หันขึ้น

urge
(เอิจ)
กระตุ้น

(แวลลิเดท)
ทำให้ถูกต้อง

vary
(เวรี)
เปลี่ยนแปลง,ปรวนแปร

(เวนทิเลท)
ระบายลม

vomit
(วอมิท)
อาเจียน

wail
(เวล)
ร้องไห้คร่ำครวญ

whirl
(เวิล)
หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ