คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้นอนุบาล จำนวน 215 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้นอนุบาล จำนวน 215 คำ

     สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยสำหรับชั้นอนุบาล ซึ่งประกอบไปด้วยคำเกี่ยวกับ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำเชื่อม ที่อยู่ในหมวดของ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ดอกไม้ ผัก ผลไม้ สัตว์ อาหาร สิ่งของ พาหนะ สถานที่ รวมทั้งอื่นๆ มีจำนวนคำทั้งหมด 242 คำ ทั้งนี้ engdict.com ได้นำมาดัดแปลงเป็นชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาล ซึ่งมีจำนวนคำทั้งหมด 215 คำค่ะ


     ทั้งนี้เนื่องจากว่าคำพื้นฐานภาษาไทยของชั้นอนุบาลนั้น มีหลายคำที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำเดียวกัน จึงได้ใช้เครื่องหมาย (,) แบ่งแยกระหว่างคำ เพื่อให้เด็กเล็กนั้นสามารถเข้าใจความหมายที่กว้างขึ้นอีกด้วย เช่น คำว่า "grandmother" ในภาษาไทยหมายถึง "ย่า,ยาย" หรือ คำว่า "body" มีความหมายในภาษาไทยว่า "ตัว,ร่างกาย" อย่างนี้เป็นต้นค่ะ 


     ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลที่จัดทำขึ้นนี้ ได้นำภาพมาประกอบกับคำศัพท์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้เด็กนั้นได้เข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ เพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถอ่านออกได้อย่างเต็มที่ รูปภาพจะเป็นสิ่งที่สร้างพัฒนาการในการจำให้กับเด็ก และเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศีกษา ตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.6 ต่อไป ซึ่งครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ


            คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับชั้นเด็กเล็กที่มา : บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยประถมศึกษา

         สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน

         กระทรวงศึกษาธิการ


เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด