คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.1 จำนวน 155 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.1 จำนวน 155 คำ

   การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 นั้นมีความสำคัญมากค่ะ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ไม่เพียงแค่ภาษาไทยเท่านั้นนะคะ การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 นั้นก็มีความสำคัญอีกด้วย กระทรวงศึกษาได้กำหนดเรื่องการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้น ป.1เพื่อห้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 150-200 คำ 


   

    ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆชั้น ป.1 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น พี่จึงได้รวบรวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 มาให้ได้เรียนรู้กัน ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ


     ตัวอย่างของคำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 เช่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวเอง ได้แก่ หู (ear) ตา (eye) จมูก (nose) ใบหน้า (face) หรือในครอบครัวของเรา เช่น  คุณพ่อ (father) คุณแม่ (mother) พี่ชาย,น้องชาย (brother) พี่สาวน้องสาว (sister) นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นอีก รวมจำนวนคำทั้งหมด 155 คำพร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้น้องๆได้ฝึกอ่าน และท่องจำคำศัพท์กันนะคะ

   


      คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 การเริ่มฝึกฝนทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่เรา เมื่อได้อ่านหรือพบเห็นเป็นประจำ จะช่วยให้จำได้มากยิ่งขึ้นค่ะ


ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กระทรวงศึกษาธิการรู้นวัตกรรม นำทาง สร้างสิ่งใหม่
รู้จักใฝ่ ใช้หลัก ปักเหตุผล
รู้ให้มาก ยากนัก จักอับจน
รู้คิดค้น สนใจ ในเงื่อนงำ
CR.ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด