engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.5 จำนวน 254 คำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.5 จำนวน 254 คำเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้น ป.5 นั้น มีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.5 จำนวน 254 คำมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.5


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c
ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-h
ชุดที่ 3 ตัวอักษร i-p
ชุดที่ 4 ตัวอักษร q-u

ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.5 กันเลยค่ะ


ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.5 ไว้ประมาณ 750-950 คำ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตราฐาน การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นคำและกลุ่มคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ค่ะ ตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้แก่คำว่า เครื่องคิดเลข (calculator) สะพาน (bridge) ปฏิทิน (calendar) นักดับเพลิง (fire fighter)


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.5 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 254 คำ ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนชั้น ป.5 จะต้องเรียนรู้ เมื่อนำไปรวมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.4 ที่เราได้เรียนมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.5 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 980 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต้องฝึกเขียน เรียนไว้ ให้เลิศหรู
เป็นประตู สู่โลก โชคดั่งฝัน
รู้ลึกกว้าง สร้างภูมิ คอยคุ้มกัน
ต้องมุ่งมั่น ขันแข่ง แหล่งวิชา
CR. ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...