คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.6 จำนวน 253 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.6 จำนวน 253 คำ

    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.6 นั้นมีความสำคัญมากค่ะ เพราะเป็นช่วงชั้นสุดท้ายของการศึกษาในระดับประถมศึกษา และยังมีการทดสอบ ความรู้ในระดับชาติอีกด้วยนะ  คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.6 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ไว้ประมาณ 1,050-1,200 คำ เพื่อให้นักเรียนนั้น มีพัฒนาการตามมาตราฐาน ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

 

    วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.6 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ เป็นคำและกลุ่มคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องเรียน (classroom)  ห้องนำ้ (bathroom) การบ้าน (homework)  การโฆษณา (advertisement) 


    จำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.6 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 253 คำ เมื่อนำไปรวมกับศัพท์อังกฤษพื้นฐาน ป.1จนถึง ศัพท์อังกฤษพื้นฐาน ป.5  จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.6 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด คือ 1,233 คำ ซึ่งจำนวนของคำศัพท์จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้นค่ะ และน้องๆ ชั้น ป.6 จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทราบความหมายของคำศัพท์ดังกล่าว เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากเท่าใด  การเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษได้มากตามไปด้วยเช่นกัน

 เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6 ทั้ง 253 คำ กันเลยค่ะ        คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6


อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
CR. สุนทรภู่

ข้อคิด