engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

นชุดคำศัพท์นี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับคำนามภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ บุคคล ตัวอย่างเช่น คำว่า housewife (แม่บ้าน) janitor (ภารโรง) และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ tube (หลอด) รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมา เช่น คำว่า ambition (ความใฝ่ฝัน) desire (ความปรารถนา) และคำนามอื่นในระดับชั้น ม.4 ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากชุดคำศัพท์นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.4

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-f


abortion
(       )
การทำแท้ง

absurdity
( อบ         )
ความไร้สาระ

abundance
(        )
ความอุดมสมบูรณ์

accordance
(       )
การยอมรับร่วมกัน

affliction
(        )
ความเจ็บปวดรวดร้าว

aggression
(   รส     )
การบุกรุก

alcoholism
( อลค    ลล      )
โรคพิษสุราเรื้อรัง

ambassador
( อม        )
เอกอัครราชทูต

ambition
( อม        )
ความทะเยอทะยาน

amenity
(        )
ความสุภาพ

anarchy
( อน     )
อนาธิปไตย(ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล)

anxiety
( อง      )
ความวิตกกังวล

appeal
(   )
คำขอร้อง

appetite
( อพ     )
ความอยากอาหาร

approval
(     )
การอนุมัติ

attack
(    )
การโจมตี

autonomy
(       )
การปกครองตนเอง

awareness
(     )
การรับรู้

banquet
(     วท )
งานเลี้ยง

bazaar
(    )
ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด

blender
(  ลน   )
เครื่องปั่น

blimp
(   )
เครื่องบินที่ลอยด้วยก๊าซ(ไม่มีปีก)

bully
(  ลล )
อันธพาล

bumpkin
(      )
คนบ้านนอก

cashier
(      ีย)
พนักงานรับ-จ่ายเงิน

celery
(     )
ผักคื่นช่าย

chart
(   )
ตาราง,แผนผัง,

chemical
(        )
สารเคมี

claw
(  )
กรงเล็บ

cleft
(  ลฟ )
รอยแยก

cluster
(     )
กลุ่ม(สิ่งของหรือคน)

cockroach
(    รช )
แมลงสาบ

comeback
(      )
การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง

comment
(       )
ข้อคิดเห็น

composing
(        )
การเรียงพิมพ์

compromise
(       )
การประนีประนอม

condolence
(        )
การปลอบโยน

confession
(          )
การสารภาพผิด

congestion
(          )
ความแออัด

consul
(      )
กงสุล

corridor
(     )
ทางเดินยาวในตึก

courier
(   ีย)
พนักงานส่งเอกสาร

coverage
(      )
การรายงานข่าว

current
(    )
กระแสน้ำ

deadline
(    )
กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ

defamation
(          )
การทำลายชื่อเสียง

deficiency
(           )
ความขาดแคลน

desire
(      )
ความปรารถนา

despair
(     )
สิ้นหวัง

diesel
(     )
เครื่องยนต์ดีเซล

disapproval
(        )
ความไม่เห็นด้วย

dormitory
(       )
หอพัก

dosage
(     )
ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง

doubt
(   )
ความสงสัย

eclipse
(    )
ความมัวหมอง

economy
(        )
เศรษฐกิจ

educator
( อจ       )
นักการศึกษา

elite
(   )
กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น

enemy
( อน     )
ศัตรู

enforcement
( อน        )
การบังคับใช้

enrollment
( อน  รล    )
การลงทะเบียน

epidemic
( อพ        )
โรคระบาด(ที่แพร่อย่างรวดเร็ว)

erosion
(      )
การกัดกร่อน

errand
(    )
การใช้ให้ไปทำธุระ

essay
( อซ   )
ความเรียง

euphemism
(           )
ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล

executive
(       วท   )
ผู้บริหาร

existence
(         )
การดำรงอยู่

expectation
(           )
สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

extradition
(           )
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

extrovert
(       )
ผู้ชอบสนใจสิ่งภายนอก

facilitator
(    ลล     )
ผู้ช่วยให้สะดวกขึ้น

failure
(    )
ความล้มเหลว

fatigue
(     )
ความเหนื่อยล้า

favor
(    )
ความช่วยเหลือ

federal
(      )
สหพันธรัฐ

finance
(     )
การคลัง

flake
(  ลค )
ชิ้นย่อยที่แตกออกมา

flame
(  ลม )
เปลวไฟ

flavor
(    )
รสชาติ

forestry
(      )
การทำป่าไม้

fudge
(   )
เรื่องไร้สาระ

fundraising
(    รซ   )
กิจกรรมการกุศล

ชุดที่ 2 ตัวอักษร g-p


gadget
(      )
อุปกรณ์ขนาดเล็ก

gantry
(     )
โครงเหล็กตั้งสิ่งของ

genre
(     )
ชนิด

gimmick
(      )
เคล็ดลับ

greenery
(     )
พืชผักที่มีสีเขียวสด

gymnast
(      )
นักกายกรรม

hatchery
(      )
สถานที่ฟักไข่โดยเฉพาะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลา

hieroglyphics
(           )
อักษรหรือสัญลักษ์อียิปต์โบราณ

hiking
(     )
การเดินเขา

hormone
(     )
สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ

housewife
(    วฟ )
แม่บ้าน

illustration
(         )
ภาพประกอบ

impact
(     )
ผลกระทบ

impulse
(    )
แรงกระตุ้น

incidence
(        )
การเกิดเหตุการณ์

index
(     )
ตัวบ่งชี้,ดรรชนี

industry
(       )
อุตสาหกรรม

inference
(       )
การอนุมาน

injury
(     )
อันตราย

insanity
(         )
ความวิกลจริต

installment
(         )
การผ่อนชำระ

institution
(           )
สถาบัน

interpretation
(            )
การแปลความหมาย

janitor
(       )
ภารโรง

judgment
(       )
การพิพากษา

keenness
(      )
ความฉลาดหลักแหลม

laboratory
( ลบ      )
ห้องปฏิบัติการ

lecture
( ลค   )
คำบรรยาย

lumber
(    )
เศษของที่ไม่มีประโยชน์

luxury
(     )
ความฟุ่มเฟือย

magnificence
(            )
ความสง่างาม

mainstay
(      )
คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ

malleability
(  ลล       )
การเปลี่ยนแปลงได้

manner
(     )
กริยามารยาท

marionette
(       )
หุ่นกระบอก

marsh
(   )
บึง

meantime
(     )
เวลาในระหว่างนั้น

menace
(       )
ภัยอันตราย

mirth
(    )
ความรื่นเริง

moderation
(          )
ความพอประมาณ

momentum
(        )
แรงแห่งการเคลื่อนที่

morgue
(   )
ที่เก็บศพ

mountaineer
(        ีย)
นักปีนเขา

movement
(       )
การเคลื่อนที่

muscle
(      )
กล้ามเนื้อ

nadir
(    )
จุดตกต่ำที่สุด

newscaster
(       )
ผู้อ่านข่าว(ทางโทรทัศน์และวิทยุ)

notation
(        )
หมายเหตุ

nutrition
(  วท       )
โภชนาการ

objective
(       )
เป้าหมาย

officialdom
(       ลด   )
ข้าราชการ

opportunity
(        )
โอกาสที่ดี

orphan
(    )
เด็กกำพร้า

panel
(      )
คณะลุกขุน

partition
(         )
การแบ่งแยก

pension
(       )
บำนาญ

periscope
(      )
กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ

phobia
(     ีย)
ความกลัว

physician
(        ีย )
แพทย์

pitcher
(     )
ผู้ขว้าง

plumber
(     )
ช่างประปา

poetry
(     )
บทกวีร้อยกรอง

position
(         )
ตำแหน่ง

precision
(         )
ความแม่นยำ

prestige
(  รส    )
ความเคารพนบนอบ

prickle
(      )
หนาม

professor
(       )
อาจารย์มหาวิทยาลัย

proletariat
(  รล     ีย )
ชนชั้นกรรมกร

propeller
(      )
ใบพัด

proportion
(  รพ      )
สัดส่วน

proximity
(          )
ความใกล้ชิด

publicist
(       )
นักประชาสัมพันธ์

ชุดที่ 3 ตัวอักษร r-y


rainfall
( รน   )
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

recovery
(       )
การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

regulation
( รก        )
กฎข้อบังคับ

relief
(   )
การผ่อนคลาย

renewal
(     )
การกลับสู่สภาพเดิม

replacement
(   ลซ     )
การทำหน้าที่แทน

repression
(   ลส     )
ความอดกลั้น

resolution
( รซ        )
การลงมติ

resuscitation
(            )
การช่วยให้ฟื้นคืน

revenue
( รฟ    )
รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

sanctuary
(        )
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

satire
(       )
การเหน็บแนม

science fiction
(            )
นวนิยายวิทยาศาสตร์

scrapbook
(   รพ    )
สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

semantics
(        )
สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย

sequel
(    วล)
เรื่องต่อเนื่อง

shame
(   )
ความอับอาย

shipwreck
(    รค )
การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ

shortage
(      )
ความขาดแคลน

sightseer
(     ีย)
ผู้เที่ยวชม

sitcom
(      )
ละครขบขันล้อเลียน

skeptic
(       )
ผู้สงสัย

sorcerer
(      )
พ่อมด,หมอผี

spectrum
(       )
แถบสีหลายสีที่เกิดจากการหักเหของแสง

spine
(   )
กระดูกสันหลัง

squash
(    )
พืชตระกูลน้ำเต้า

starvation
(        )
การอดอาหาร

statistics
(         )
สถิติ

stealer
(     )
การลักขโมย

streamline
(     )
รูปเพรียวลม

stroke
(   รค )
การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ

submarine
(       )
เรือดำน้ำ

suicide
(     )
การฆ่าตัวตาย

sunrise
(    )
พระอาทิตย์ขึ้น

supplement
(         )
ส่วนเพิ่มเติม

survivor
(   วฟ   )
ผู้รอดชีวิต

suspense
(      )
ความวิตกกังวล

sympathy
(       )
ความเห็นใจ

syntax
(      )
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค

teardrop
(   ีย   )
หยดน้ำตา

tendency
(         )
แนวโน้ม

testimony
(         )
หลักฐาน

therapist
(     )
นักบำบัดโรค

thriller
(    )
เรื่องเขย่าขวัญ

trait
(  รท )
คุณสมบัติ

trauma
(    )
แผลบาดเจ็บ

trend
(  รน )
แนวทาง

tributary
(    วท   )
แม่น้ำสายย่อย

trolley
(  ลล )
รถเข็น,รถลาก

tube
(  )
หลอด

tumbler
(       )
นักกายกรรม

variation
( วร      )
การเปลี่ยนแปลง

variety
(  รท  )
ความหลากหลาย

venue
( วน   )
สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน

vertebra
(     )
กระดูกสันหลัง

veteran
( วท      )
ทหารผ่านศึก

vibration
(       )
การสั่น

viewer
(   )
ผู้ดู

violence
( วอ    )
ความรุนแรง

warfare
(   )
การทำสงคราม

worth
(   )
มูลค่า

youngster
(      )
คนหนุ่มคนสาว

ที่มา : (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


“What is not started today is never finished tomorrow.”
ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้
CR. Johann Wolfgang von Goethe

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...