• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

เนื่องจาก(สทศ.)ได้สรุปรวมรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในข้อสอบ o-net จากตำราหลายเล่ม โดยแบ่งเป็นประเภทของคำ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ไว้นั้น ในชุดคำศัพท์นี้ พี่ได้รวบรวมไว้อย่างเข้มข้นสำหรับคำนาม (noun) ของชั้น ม.5 เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนและคุ้นเคยกับคำศัพท์มากขึ้นค่ะ โดยเราจะสังเกตเห็นคำนามที่เกีี่ยวกับ การรกระทำ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น คำว่า adaptation (การปรับตัว)enchantment (การลุ่มหลง) permission (ความยินยอม) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำนามที่เกีี่ยวข้องในคำศัพท์นี้กันค่ะ

อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.5


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-d


(แอบสแตรคท์)
ข้อสรุป

(แอแดพเทชัน)
การปรับตัว

(เอิดมิชชัน)
สิทธิ์ในการเข้าไป

(อะฟิชิเออะนาโด)
ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(แอเกอะเรอโฟเบีย)
โรคกลัวการเข้าสังคม

(เอลเมินท์)
ความเจ็บป่วย

(ออลเทอนะทิฟว)
ทางเลือก

(แอนเซสเตอะ)
บรรพบุรุษ

(อะเนานซ์เมินท์)
การประกาศ

(แอนนะนิม)
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

(อะพาไธท์)
นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)

(อะพลอซ)
การปรบมือแสดงความชื่นชม

(แอพทิทยูด)
ความถนัด

(อะเซมบลี)
การประกอบ

(อะเทนเดินซ์)
การเข้าชั้นเรียน

(แบเริค)
ค่ายทหาร

(บิเฮฟเยอะ)
ความพฤติกรรม

(เบรีเบรี)
โรคบกพร่องทางระบบประสาท

(โบลเอาท์)
การระเบิดออก

(เบาน์ดรี)
ขอบเขต

(เบอเกลอะ)
ผู้ร้ายย่องเบา

(เบอโร)
โพรง

(แคบไดรเวอะ)
คนขับรถแท็กซี่

(แคมพ์ไซท์)
ที่สำหรับตั้งแคมป์

(เคมมิสทรี)
คุณสมบัติทางเคมี

(เซอคิวเลชัน)
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ

(คอเลิมนิซท์)
ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

(คะมีเดียน)
นักแสดงตลก

(คอมเมิซ)
การค้าขายสินค้า

(เคิมแพเนียน)
เพื่อนเดินทาง

(เคิมเพททิเทอะ)
ผู้แข่งขัน

(เคิมเพลนท์)
ความไม่พอใจ

(เคิมไพลเอินซ์)
การยินยอม

(เคิมโพเนินท์)
ส่วนประกอบ

(คอมเพานด์)
คำประสม

(เคินเดนเซอะ)
เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

(คอนฟิเดนท์)
เพื่อนที่ไว้วางใจ

(คอนเชิซเนิซ)
ความมีจิตสำนึก

(เคินเซอเทียม)
ความเป็นหุ้นส่วนกัน

(เคินสปิระซี)
การวางแผนอย่างลับๆ

(เคินสเตรนท์)
ข้อจำกัด

(เคินซัลเทินท์)
ผู้ให้คำปรึกษา

(คอมเทิมเพลชัน)
การพิจารณาใคร่ครวญ

(เคินวิคชัน)
การพิสูจน์ว่ากระทำผิด

(คอเริสปอนเดินท์)
นักข่าว

(คะรัพชัน)
การไม่ซื่อสัตย์

(โคเวอเคอะ)
ผู้ร่วมงาน

(คราฟทซ์เมิน)
ช่างฝีมือ

crypt
(คริพท์)
ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่เก็บศพ

(ควิซีน)
ประเภทอาหาร

(คิวอะรีออซซะที)
ความอยากรู้

(ดิเฟนเดินท์)
จำเลย (คำย่อคือ def., dft)

(เดพพิวที)
ผู้รักษาการแทน

(ดิสตรัคชัน)
การทำลาย

(ดิเทนชัน)
การกักขัง

(ดิเทอมินิซเซิม)
ลัทธิพรหมลิขิต

(ดีวะลูชัน)
การกระจายความรับผิดชอบ

(ไดอะเลคท์)
ภาษาถิ่น

(ดิซอะพิเออะเรินซ์)
การสูญหาย

(ดิสกริมมิเนชัน)
การแบ่งแยก

(ดิสกัชชัน)
การสนทนา

(ดิสแตรคชัน)
สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

(ดอคทริน)
ทฤษฎี

(โดเนชัน)
การบริจาค


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-n


(เอจ)
ขอบ

(อิเลคชัน)
การคัดเลือก

(อิมบาโก)
การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ

(เอมบะซี)
สถานเอกอัครราชทูต

(อิมิชชัน)
การปล่อยพลังงาน

(อินชานท์เมินท์)
การลุ่มหลง

(อินเกจเมินท์)
การหมั้น

(เอพพิแกรม)
คำคม

(อิแรดดิเคทชัน)
การทําลายถอนรากถอนโคน

(เอซเซินท์)
แก่น

(เอทิมอลละจิสท์)
นักนิรุกติศาสตร์

(ยูธะเนเชีย)
การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ

(อิคเซพชัน)
ข้อยกเว้น

(เอคซกริเมินท์)
อุจจาระ

(อิกเซมพลิฟิเคชัน)
ตัวอย่างสำเนา

(เอกซิสเตนชะลิซเซิม)
ทฤษฎีแห่งปรัชญาชีวิตที่อิสระ

(เอคซปะดิชชัน)
การเดินทาง

(เอคซปะซิซชัน)
การแสดงสินค้า

(เฟเกรานด์)
บริเวณงานแสดงนิทรรศการ

(แฟมมิน)
ภาวะข้าวยากหมากแพง

(แฟนทะซี)
การจินตนาการ

(ฟอซิท)
ก๊อกน้ำ

feat
(ฟีท)
ความสำเร็จ

(เฟลโลชิพ)
สัมพันธภาพ

(ฟิงเกอะพรินท์)
ลายนิ้วมือ

(ฟอเกรานด์)
ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด

(ฟอเจอะรี)
การปลอมแปลง

(แฟรคชัน)
เลขเศษส่วน

(เฟรชเมินท์)
นิสิตใหม่

(ฟริวอลละที)
ความวิตกกังวล

(ฟังค์ชัน)
หน้าที่

(แกธเธอะริง)
การรวบรวม

(กลิมเมอะ)
แสงสลัว

(กลอซซะรี)
อภิธานศัพท์

(กัพเวินเนอะ)
ผู้ว่าการรัฐ

(แกรฟวะที)
แรงดึงดูดของโลก

(กรีททีเนส)
ความมกล้าหาญอดทน

(ไกเดินซ์)
คำแนะนำ

(ฮะเรดดะที)
พันธุกรรม

(ไฮอะคารี)
การจัดระบบตามลำดับขั้น

(ฮอมมะกราฟ)
คำพ้องรูป

(ฮิวเมินไคด์)
มนุษย์

(ไฮจีนนิคซ์)
สุขวิทยา

(อิมมิเกรชัน)
การอพยพ

(อินออกิวเรชัน)
พิธีเปิด

(อิเนอเชอะ)
ความเฉื่อย

(อินเฟินท์)
ทารก

(อินแฮบบิเทินท์)
ผู้อาศัย

(อินเมท)
ผู้ถูกกักกัน

(อินสเตินซ์)
กรณี

(อินทะฟิอะเรินซ์)
การเข้าแทรกแซง

(อินเทอะวีน)
เกิดขึ้น

(อินวอลฟวเมินท์)
การเกี่ยวข้อง

(จาเกิน)
ภาษาเฉพาะกลุ่ม

(จัคซตะพะซิซชัน)
การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง

(คะไลดะสโกพ)
กล้องคาเลโดสโคป

(คีพเซค)
ของที่ระลึก

(ไคนด์เนิซ)
ความเมตตา

(เลกกะซี)
มรดก

(มะชีนะรี)
เครื่องจักร

(แมกนิทยูด)
ความสำคัญ

(มีทีเออะรอลละจีซท์)
นักอุตุนิยมวิทยา

(มิดแด)
กลางอากาศ

(มินนะเชอะไรเซชัน)
การทำขนาดให้เล็กลงมา

(มิซซะรี)
ความทุกข์ยาก

(มอดดะฟิเคชัน)
การเปลี่ยนแปลง

mogul
(โมเกิล)
ผู้มีอำนาจ

(มันนีเลนเดอะ)
ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย

(มะแรลละที)
ความดีงาม

(โมเทอะริซท์)
คนขับรถยนต์

mucus
(มิวเคิซ)
น้ำมูก

(แนระทิฟว)
เรื่องเล่า

(นะเซซซะที)
สิ่งจำเป็น

niche
(นีช)
ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา

(นอสแตลเจอะ)
อาการคิดถึงบ้าน

(โนชัน)
ความคิด

(นิวทริชชะนิซท์)
นักโภชนาการ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร o-z


(อะเคอเรินซ์)
การเกิดขึ้น

(ออฟสปริง)
ลูกหลาน

(ออพทิมิซเซิม)
การมองในแง่ดี

(เพเพอะเวิค)
งานเอกสาร

(แพทเทินนิที)
ความเป็นบิดา

(พีดีแอททริคซ์)
กุมารเวชศาสตร์

(เพอฟยูม)
น้ำหอม

(พะมิชชัน)
ความยินยอม

(เพทเทิล)
กลีบดอกไม้

(ฟะลอซซะเฟอ)
นักปราชญ์

(ฟอซเฟท)
ปุ๋ยฟอสเฟต

(พิอะนิซท์)
นักเล่นเปียโน

pitch
(พิช)
น้ำมันดิบ

(พิทฟอล)
หลุมพราง

(โพชัน)
ยาเสน่ห์

(เพรดดะเทอะ)
ผู้ล่า

(เพรจจุดิช)
ความลำเอียง

(พริรอกกะทิฟว)
สิทธิพิเศษ

(พริซัมพชัน)
สิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริง

(พรีซท์ตุด)
การอุปสมบท

(พรอดดิจี)
สิ่งมหัศจรรย์

(โพรเกรซ)
ความก้าวหน้า

(พรอพเพอะที)
สิทธิครอบครอง

(พรอสเปอริที)
ความสำเร็จ

(ไซคอลโลจิสท์)
นักจิตวิทยา

(พับลิซซิที)
การเผยแพร่

(ควอเริล)
การทะเลาะ

(เรซิซเซิม)
ลัทธิถือชนชาติ

(เรนฟอริซท์)
ป่าดิบชื้น

(แรชชัน)
การปันส่วน

(ริเซฟทิฟวิที)
การต้อนรับ

(รีไซเทิล)
การเล่นดนตรีเดี่ยว

(เรฟฟยูจ)
ที่หลบภัย

(ริเฮอเซิล)
การฝึกซ้อม

(ริไมนเดอะ)
สิ่งช่วยเตือนความจำ

(ริเพเออะ)
ผู้ซ่อมแซมใหม่

(ริเพลนนิชเมินท์)
การเติมให้เต็ม

(รีเซิซ)
การวิจัย

(เรซซะเนินซ์)
ความก้อง

(รีสเตทเมินท์)
กล่าวซ้ำ

(ริวยูเออะ)
ผู้ทบทวน

(รัฟฟิจ)
วัตถุหยาบ

(แซนด์สโตน)
หินทราย

(สแกนเดิล)
เหตุการณ์อื้อฉาว

(สกีม)
รายการ

(สกรีนเพล)
บทภาพยนตร์

(ซีคริท)
ความลับ

shoal
(โชล)
ฝูงปลา

shred
(ชเรด)
เศษผ้า

(ซีเอสตะ)
การงีบหลับตอนเที่ยง

(ซแนซเชอะ)
ผู้ฉกฉวย

(ซะรอระที)
สโมสรของนักเรียนหญิง

(สแปททูละ)
ช้อนปากแบนใช้กวน

(สตะทิสติค)
สถิติ

(สตีลเวิค)
โรงงานเหล็ก

(สเตรงธ์)
พลัง

(เซิบสกริพชัน)
การลงชื่อข้างท้าย

(ซับเบิบ)
ชานเมือง

(ซูเพอะแทงเกอะ)
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำกว่า 300,000 ตัน

(ซะเซพทะบิลละที)
ความรู้สึกไว

(ซัสตะเนินซ์)
การยังชีพ

(ซิสเติม)
ระบบ

task
(ทาซค์)
งานหนัก

(เทเรอะ)
ความหวาดกลัว

(ทระดิชชัน)
ประเพณี

(เทรลเลอะ)
ผู้ลาก

(แทรนซิซชัน)
การเปลี่ยน

(ทระพีซ)
ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม

trial
(ไทรเอิล)
การทดลอง

(ทิวเบอคิวโลซิซ)
วัณโรค

(ทิระนี)
การปกครองแบบกดขี่

(เออบะไนเซชัน)
การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท

(แวลลิดดิที)
ความมีเหตุผล

(วิลลิจเจอะ)
ชาวบ้าน

(เวอชู)
คุณงามความดี

(โวลทิจ)
แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

(วีเวอะ)
ผู้ถักทอ

(เวิธเลิซเนส)
ความไร้ค่า

(โซออลละจิซท์)
นักสัตววิทยา


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
"The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you."
สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้
CR.B.B. King

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...