engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

น้องๆคะโดยทั่วไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือภาษาใด ต่างก็มีสิ่งสำคัญไว้สำหรับการยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป็นที่พึ่งเสมอ ทั้งจากการนับถือศาสนา (religion)หรือลัทธิความเชื่อ (belief)นั่นเองค่ะ ศาสนาที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคือศาสนาพุทธ (Buddhism)หรือถ้าในต่างประเทศอื่นก็จะนับถือศาสนาคริสต์ (Christianity) อิสลาม (Islamism) และในแต่ละศาสนานั้นก็จะมีสิ่งที่เคารพและบููชาอีกด้วยนะ อย่างรูปปั้นพระพุทธรูปของชาวพุทธ (Buddha image) หรือไม้กางเกงเขน (cross) แทนสัญลักษณ์ของพระเยซุในศาสนาคริสต์ ทั้งนี้แต่ละศาสนาต่างก็มุ่งเน้นให้ทำแต่ความดีด้วยกันทั้งหมดค่ะ เมื่อรู้จักศาสนาอย่างคร่าวๆแล้ว เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนากันจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ศัพท์อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนา( อบ   )
วัด,สำนักสงฆ์

(   )
พระอัลเลาะห์(พระเจ้าศาสนาอิสลาม)

( อม      )
เครื่องรางของขลัง

( อน      )
สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก

(         )
หัวหน้าของบาทหลวง

(          )
พีธีล้างบาปในศาสนาคริสต์

(   )
ลูกประคำ

(    )
ความเชื่อ

(     )
คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์

bier
(    )
เชิงตะกอน

(       )
หัวหน้าบาทหลวง

(        )
หน่วยงานหรือเขตของบิชอป

(          )
ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)

(     )
พระพุทธเจ้า

(          )
พระพุทธรูป

(            )
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

(        )
สภาวะการรู้แจ้ง

(          )
พุทธศาสนา

(       )
พุทธศาสนิกชน

(            อช   )
พุทธสมาคม

(          )
พุทธศตวรรษ

(        ลน )
เข้าพรรษา

(             )
อุปสมบท

(            )
พุทธภาษิต

(               )
โบสถ์

(                  )
พระสังฆราช

(                  )
แม่ชี

(             )
การประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

(       )
พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด

(      )
โบสถ์ที่สำคัญ

(      )
ห้องสวดมนต์

(       )
คริสตศาสนิกชน

(      อน    )
ศาสนาคริสต์

(    )
โบสถ์

cross
(   )
ไม้กางเขน

crypt
(   )
ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่เก็บศพ

cult
(  )
ศาสนา

(      )
เขตการปกครองทางศาสนาของbishop

( อม          )
พระแก้วมรกรต

(           )
การตรัสรู้

(    )
พระในศาสนาคริสต์

(  ว พ     )
ศีลห้า

ghost
(   )
ผี

god
(   )
พระเจ้า

(      )
คำสอนของพระเยซู

Hindu
(     )
ผู้นับถือศาสนาฮินดู

(           )
ศาสนาฮินดู

(          )
เกี่ยวกับฮินดูสถาน

Islam
(    )
ศาสนาอิสลาม

(         )
ศาสนาอิสลาม

(     )
อิสลามิกชน

(        )
ศาสนาเชน

Jesus
(      )
พระเยซู

(         รซ )
พระเยซู

Jew
(  )
ผู้นับถือศาสนายิว

(          )
ศาสนาของยิว

(         )
ศาสนาพุทธนิกายมหายานในธิเบตและมองโกเลีย

(        )
ความทุกข์ทรมาน

(          )
การทำสมาธิ

merit
(    )
ความดี,บุญกุศล

(                )
ศาสนาอิสลาม

monk
(   )
พระสงฆ์

(   )
สุเหร่า,มัสยิด

(     )
ชาวมุสลิม

(           )
คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่

(    )
นิพพาน

(     )
สามเณร

nun
(   )
แม่ชี

(       )
ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ

(   )
บวช

(       )
หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกายOrthodox

(      )
เจดีย์

(      )
บาทหลวง,พระ,นักเทศน์

(       )
กุฏิพระ,ที่อยู่บาทหลวง

(     )
พระ,บาทหลวง

pope
(   )
สันตะปาปา

(     )
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

pray
(  )
สวดมนต์

(    )
ผู้สวดมนต์

(    )
นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม

(     )
คำสั่งสอน

(   )
นักบวช

(      )
นักบวชผู้หญิง

(      )
การอุปสมบท

(          )
นิกายโปรเตสแตนต์

(  ลพ   )
ธรรมาสน์,พลับพลาเทศนา

rabbi
( รบ   )
พระในศาสนายิว

(       )
ศาสนา

(       )
เกี่ยวกับศาสนา

(               )
ศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก

saint
(   )
นักบุญ

(        )
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

(        )
ผู้ดูแลโบสถ์

(     )
ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น

(  )
ศาลเจ้า

(          )
ศาสนาซิกข์

sin
(   )
บาป

(     )
แม่ชี

(     )
วิญญาณ

stupa
(     )
สถูป

Taoism
(         )
ลัทธิเต๋า

temple
(      )
วัด

(         )
พระคัมภีร์ไบเบิล

(  รพ      )
พระไตรปิฎก

(    )
กราบไหว้,นมัสการ,ศาสนา เปรียบเหมือน ต้นไม้ใหญ่
มีกิ่งใบ ให้ร่มเงา เบาบางแสง
คนร้อนรุ่ม สุมกายด้วย กิเลสแรง
เข้าหลบแสง ใต้ร่มเงา เอาใบบัง
CR.กวีธรรมะ(ธรรมะภาษากวี)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...