engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

น้องๆคะโดยทั่วไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือภาษาใด ต่างก็มีสิ่งสำคัญไว้สำหรับการยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป็นที่พึ่งเสมอ ทั้งจากการนับถือศาสนา (religion)หรือลัทธิความเชื่อ (belief)นั่นเองค่ะ ศาสนาที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคือศาสนาพุทธ (Buddhism)หรือถ้าในต่างประเทศอื่นก็จะนับถือศาสนาคริสต์ (Christianity) อิสลาม (Islamism) และในแต่ละศาสนานั้นก็จะมีสิ่งที่เคารพและบููชาอีกด้วยนะ อย่างรูปปั้นพระพุทธรูปของชาวพุทธ (Buddha image) หรือไม้กางเกงเขน (cross) แทนสัญลักษณ์ของพระเยซุในศาสนาคริสต์ ทั้งนี้แต่ละศาสนาต่างก็มุ่งเน้นให้ทำแต่ความดีด้วยกันทั้งหมดค่ะ เมื่อรู้จักศาสนาอย่างคร่าวๆแล้ว เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนากันจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ศัพท์อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนาabbey
( อบ   )
วัด,สำนักสงฆ์

Allah
(   )
พระอัลเลาะห์(พระเจ้าศาสนาอิสลาม)

amulet
( อม      )
เครื่องรางของขลัง

antipope
( อน      )
สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก

archbishop
(         )
หัวหน้าของบาทหลวง

baptism
(          )
พีธีล้างบาปในศาสนาคริสต์

bead
(   )
ลูกประคำ

belief
(    )
ความเชื่อ

bible
(     )
คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์

bier
(    )
เชิงตะกอน

bishop
(       )
หัวหน้าบาทหลวง

bishopric
(        )
ตำแหน่งของ bishop

brahminism
(           )
ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)

Buddha
(     )
พระพุทธเจ้า

Buddha image
(          )
พระพุทธรูป

Buddhas teaching
(            )
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

buddhahood
(        )
สภาวะการรู้แจ้ง

Buddhism
(          )
พุทธศาสนา

Buddhist
(       )
พุทธศาสนิกชน

Buddhist association
(            อช   )
พุทธสมาคม

Buddhist era
(          )
พุทธศตวรรษ

Buddhist Lent
(        ลน )
เข้าพรรษา

Buddhist ordination
(             )
อุปสมบท

Buddhist proverb
(            )
พุทธภาษิต

Buddhist sanctuary
(               )
โบสถ์

Buddhist Supreme Patriarch
(                  )
พระสังฆราช

Buddhist woman ascetic
(                  )
แม่ชี

canonization
(             )
การประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

cardinal
(       )
พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด

cathedral
(      )
โบสถ์ที่สำคัญ

chapel
(      )
ห้องสวดมนต์

Christian
(       )
คริสตศาสนิกชน

christianity
(      อน    )
ศาสนาคริสต์

church
(    )
โบสถ์

cross
(   )
ไม้กางเขน

crypt
(   )
ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่เก็บศพ

cult
(  )
ศาสนา

diocese
(      )
เขตการปกครองทางศาสนาของbishop

Emerald Buddha
( อม          )
พระแก้วมรกรต

enlightenment
(           )
การตรัสรู้

father
(    )
พระในศาสนาคริสต์

Five Precepts
(  ว พ     )
ศีลห้า

ghost
(   )
ผี

god
(   )
พระเจ้า

gospel
(      )
คำสอนของพระเยซู

Hindu
(     )
ผู้นับถือศาสนาฮินดู

hinduism
(           )
ศาสนาฮินดู

Hindustani
(          )
เกี่ยวกับฮินดูสถาน

Islam
(    )
ศาสนาอิสลาม

islamism
(          )
ศาสนาอิสลาม

Islamite
(     )
อิสลามิกชน

jainism
(        )
ศาสนาเชน

Jesus
(      )
พระเยซู

Jesus Christ
(         รซ )
พระเยซู

Jew
(  )
ผู้นับถือศาสนายิว

judaism
(          )
ศาสนาของยิว

Lamaism
(         )
ศาสนาพุทธนิกายมหายานในธิเบตและมองโกเลีย

martyrdom
(        )
ความทุกข์ทรมาน

meditation
(          )
การทำสมาธิ

merit
(    )
ความดี,บุญกุศล

Mohammedanism
(                )
ศาสนาอิสลาม

monk
(   )
พระสงฆ์

mosque
(   )
สุเหร่า,มัสยิด

Muslim
(     )
ชาวมุสลิม

new testament
(           )
คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่

nirvana
(    )
นิพพาน

novice
(     )
สามเณร

nun
(   )
แม่ชี

nuncio
(       )
ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ

ordain
(   )
บวช

orthodoxy
(       )
หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกายOrthodox

pagoda
(      )
เจดีย์

parson
(      )
บาทหลวง

parsonage
(       )
กุฏิพระ,ที่อยู่บาทหลวง

pastor
(     )
พระ,บาทหลวง

pope
(   )
สันตะปาปา

popery
(     )
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

pray
(  )
สวดมนต์

prayer
(    )
ผู้สวดมนต์

preacher
(    )
นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม

precept
(     )
คำสั่งสอน

priest
(   )
นักบวช

priestess
(      )
นักบวชผู้หญิง

priesthood
(      )
การอุปสมบท

protestant
(          )
นิกายโปรเตสแตนต์

pulpit
(  ลพ   )
ธรรมาสน์,พลับพลาเทศนา

rabbi
( รบ   )
พระในศาสนายิว

religion
(       )
ศาสนา

religious
(       )
เกี่ยวกับศาสนา

Roman Catholic Church
(               )
ศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก

saint
(   )
นักบุญ

sanctuary
(        )
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

sexton
(        )
ผู้ดูแลโบสถ์

Shinto
(     )
ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น

shrine
(  )
ศาลเจ้า

sikhism
(          )
ศาสนาซิกข์

sin
(   )
บาป

sister
(     )
แม่ชี

spirit
(     )
วิญญาณ

stupa
(     )
สถูป

Taoism
(         )
ลัทธิเต๋า

temple
(      )
วัด

testament
(         )
พระคัมภีร์ไบเบิล

Tripitaka
(  รพ      )
พระไตรปิฎก

worship
(    )
กราบไหว้,นมัสการ,ศาสนา เปรียบเหมือน ต้นไม้ใหญ่
มีกิ่งใบ ให้ร่มเงา เบาบางแสง
คนร้อนรุ่ม สุมกายด้วย กิเลสแรง
เข้าหลบแสง ใต้ร่มเงา เอาใบบัง
CR.กวีธรรมะ(ธรรมะภาษากวี)

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...