engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

ชื่ออุปกรณ์ในการทำการเกษตร เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่ออุปกรณ์ในการทำการเกษตร เป็นภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์การเกษตร (agricultural equipment) เป็นเครื่องมือที่เกษตรกร ใช้ในการทำงานด้านเกษตรกรรม เพื่อเป็นการลดแรง และยังช่วยสร้างความสะดวก อีกทั้งงานก็เสร็จได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งอุปกรณ์การเกษตร ทำมาจากวัสดุหลายประเภท โดยแต่ละประเภทก็ใช้ในงานเกษตรที่แตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับดิน ทั้งใช้ขุดและตักดินได้แก่ จอบ (hoe) เสียม (spade) พลั่ว (mattock) หรือเมื่อต้องการย้ายต้นกล้าไปในแปลงเพาะปลูก เราก็จะใช้ช้อนปลูก (trowel)เป็นอุปกรณ์ช่วย เพื่่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้านั้นช้ำด้วยค่ะ


นอกจากอุปกรณ์ที่เป็นประเภทเครื่องมือแล้ว สิ่งที่เป็นสารเคมีซึ่งสามารถย่อยสลายได้ ก็ถูกนำมาใช้กับพืชผักทางการเกษตรเช่นกันคือ การใส่ปุ๋ย (fertilizer)ให้กับพืชเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และการใช้ยาฆ่าแมลง (insecticide)เพื่อกำจัดศัตรูพืชก็มีใช้กันอยู่ทั่วไปค่ะ ในวันนี้พี่จึึงได้นำคำศัพท์ชื่ออุปกรณ์ในการทำการเกษตรเป็นภาษาอังกฤษมาให้น้องๆได้รู้จักและเรียนรู้กัน มาดูว่าในภาษาอังกฤษนั้นมีการเขียนสะกดคำว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ


อุปกรณ์ที่ใช้ในทำการเกษตร
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร


หากไทยยืนพื้นฐานการเกษตร
เราจะเป็นประเทศที่แข็งขลัง
เกษตรธรรมนำชาติอาจพลัง
ได้เป็นรังรวงอุ่นหนุนประชา
CR.ธีรเดช คำบุญชู

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...