engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ(noun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ(noun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น  ม.3


คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun)สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เป็นคำนามทั่วไปที่น้องๆ ชั้น ม.3 ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น ต่อเนื่องมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6 เป็นคำนามที่เกี่ยวกับสิ่งทีเราสัมผัสได้ เช่น briefcase (กระเป๋าหิ้ว) หรือ อารณ์ ความรู้สึก การกระทำในรูปแบบต่างๆค่ะ ได้แก่ comprehension (ความเข้าใจ) affection (ความรักใคร่) โดยเป็นคำศัพท์ที่ (สทศ.)รวบรวมไว้และเป็นคำที่พบในข้อสอบ o-net อีกด้วยนะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะ

ศัพท์อังกฤษ ชั้น ม.3

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-b

ชุดที่ 2 ตัวอักษร c

ชุดที่ 3 ตัวอักษร d-f

ชุดที่ 4 ตัวอักษร g-m

ชุดที่ 5 ตัวอักษร n-w

ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


“Education is not preparation for life, education is life itself.”
การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
CR. John Dewey

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...