107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย

107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำกริยาวลีกันมาบ้างแล้วในระดับต้น ในชุดคำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal Verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลายนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันคือ คำกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก ตามหลังด้วย คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ คำบุพบท ( preposition)แล้วจะทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมคำบุพบทมีมักจะอยู่หลังกริยา แล้วทำให้เป็นกริยาวลี เช่น up,of,on,down,over ตัวอย่างเช่น block up(อุดตัน), caim down (ทำให้สงบ),carry on (จัดการ) เรามาเรียนรู้คำศัพท์และความหมายกันได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

phrasal verbs สำหรับมัธยมปลาย
“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. อริสโตเติล

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...